Wednesday, 28/09/2022 - 01:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
  • Hoàng Thị Hồng Nhung
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên chính
    • Điện thoại:
      0973011868
    • Email:
      hthnhung@tuyenquang.edu.vn
  • Bùi Thị Hương Giang
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó trưởng phòng
    • Điện thoại:
      0979517888
    • Email:
      bthgiang@tuyenquang.edu.vn
  • Vũ Văn Dũng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Trưởng phòng
    • Điện thoại:
      0362.214.868
    • Email:
      vvdung@tuyenquang.edu.vn