Thursday, 09/12/2021 - 02:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Lý Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919693368
  • Email:
   lthue@tuyenquang.edu.vn
 • Tống Minh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0973017035
  • Email:
   tmthai@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0975.132.669
  • Email:
   ntphuong@tuyenquang.edu.vn
 • Nông Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0986833005
  • Email:
   nqduy@tuyenquang.edu.vn