Thứ năm, 09/12/2021 - 00:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Phóng sự: Tổ chức dạy học thử nghiệm SGK lớp 3 - chương trình GDPT 2018.Tại trường Tiểu học Bình Thuận thành phố Tuyên Quang

Thực hiện cv số 340/SGDĐT-GDPT của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên
Quang v/v chấp thuận hỗ trợ tổ chức thực nghiệm và lấy ý kiến góp ý bản mẫu sách
giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, ngày 12/4 - 13/4/2021 trường Tiểu học Bình Thuận
tổ chức dạy học thử nghiệm SGK lớp 3 - chương trình GDPT 2018.
        Trước đó, Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với Công ty
Cổ phần xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam để thống nhất về nội dung phối hợp
thực hiện dạy thử nghiệm SGK lớp 3 tại trường Tiểu học Bình Thuận.