Tuesday, 19/02/2019 - 02:41|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11
Tài liệuTuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước trong các nhà trường năm 2015

Tài liệuTuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước trong các nhà trường năm 2015

Bộ tài liệu Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước trong các nhà trường năm 2015 cho giáo viên, học sinh, sinh viên 26/01/2016   |     |  
Hội thi “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cấp tỉnh năm 2015

Hội thi “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cấp tỉnh năm 2015

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức của đội ngũ nữ nhà giáo và tầng lớp nữ học sinh, sinh viên trong các nhà trường; đồng thời, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy ...
KH 418/KH-BGDĐT

KH 418/KH-BGDĐT

KH Thực hiện Tiểu Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học (giai đoạn 2011 -2015) 16/01/2015   |     |  
KH 45/KH-UBND

KH 45/KH-UBND

KH Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học (giai đoạn 2011 -2015)" 16/01/2015   |     |