Wednesday, 28/09/2022 - 01:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung về việc nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục ở mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện tiếp nhận hồ sơ của những người đã học tại đơn vị mình hoặc những người sinh sống, làm việc trên địa bàn mà không cần đến Sở GDĐT. Cụ thể:

- Thủ tục chuyển trường cho học sinh THPT đi tỉnh khác và ngược lại.

- Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc.

- Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

2. Giao cho văn thư hoặc cán bộ phụ trách văn thư nghiên cứu và hướng dẫn công dân về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Dịch vụ Công tỉnh Tuyên Quang trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

(Có phụ lục Hướng dẫn trình tự thực hiện các thủ tục trên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kèm theo)

Lưu ý:

- Sau khi thực hiện thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến qua phần mềm xong các đơn vị chuyển hồ sơ qua đường bưu điện về bộ phận một cửa Sở GDĐT để thẩm định (gồm 01 hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ công chứng đối với thủ tục chuyển trường và chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ). Kinh phí do người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chi trả theo quy định.

- Người dân sinh sống hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có thể làm thủ tục tại các trường THPT hoặc trực tiếp tại sở GDĐT.

- Ngoài việc thực hiện thủ tục hành chính tại Sở GDĐT hoặc các đơn vị trực thuộc sở, người dân có thể đến các điểm giao dịch của bưu điện Tuyên Quang để thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên.

Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Sở GDĐT có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; quản lý việc sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các phòng GDĐT, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

2. Phòng GDĐT có trách nhiệm quản lý việc sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ đã được cấp theo quy định và chịu trách nhiệm về việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

3. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý và phát văn bằng, chứng chỉ cho người học đã đăng ký dự xét, dự thi tại đơn vị; thực hiện việc lưu giữ văn bằng, chứng chỉ chưa phát cho người học theo quy định tại Điều 17 khoản 3 điểm b; có trách nhiệm quản lý việc sử dụng phôi chứng chỉ đã được cấp (nếu có) và chịu trách nhiệm về việc cấp chứng chỉ theo thẩm quyền.

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kh Phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô - rô-na (Covid-19) gây ra

Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực