Tuesday, 27/09/2022 - 23:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: Thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông; Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia các môn văn hóa; Thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa; Thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia; Các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp huyện, cấp tỉnh do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Ngày ban hành:
24/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 27/12/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về Thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích: Xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; vận dụng mọi hình thức giáo dục, đào tạo tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Phấn đấu đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch chia thành 04 nhóm mục tiêu gồm: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, Năng lực cơ bản và trình độ của người dân; Hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục; Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội.

Kế hoạch xác định rõ 06 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư và dòng họ, gia đình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Ngày ban hành:
13/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực