Monday, 29/11/2021 - 12:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

QĐ 424 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
14/12/2016
Ngày hiệu lực:
14/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực