Thursday, 09/12/2021 - 01:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

- Giới thiệu Chương trình RB-SupRSWS.

- Phổ biến định hướng truyền thông về vệ sinh trong trường học, mục tiêu, các chỉ số có liên quan trong chương trình tại tỉnh Tuyên Quang.

- Phổ biến kế hoạch thực hiện chương trình: Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cho học sinh tại các trường học; Kế hoạch đầu tư xây mới/cải tạo nhà tiêu tại trường học.

- Hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học.

- Hướng dẫn giáo dục giới tính và dinh dưỡng học đường.

- Phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Ngày ban hành:
29/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch về Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn giai đoạn 2016-2020. năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực