Thứ ba, 19/01/2021 - 10:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Sở GDĐT có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; quản lý việc sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các phòng GDĐT, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

2. Phòng GDĐT có trách nhiệm quản lý việc sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ đã được cấp theo quy định và chịu trách nhiệm về việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

3. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý và phát văn bằng, chứng chỉ cho người học đã đăng ký dự xét, dự thi tại đơn vị; thực hiện việc lưu giữ văn bằng, chứng chỉ chưa phát cho người học theo quy định tại Điều 17 khoản 3 điểm b; có trách nhiệm quản lý việc sử dụng phôi chứng chỉ đã được cấp (nếu có) và chịu trách nhiệm về việc cấp chứng chỉ theo thẩm quyền.

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực